سهیلا وحدتی بنا

Soheila Vahdati Bana


Saturday, July 02, 2016

شب های بهایی کشی

پروانه خانم را در یک مهمانی شام دیدم. آرام از میان همه مهمانان به سوی من آمد و بی هیچ مقدمه ای از پنج سالگی اش گفت. از خاطره ای سخن گفت که بر هفتاد و اندی سال های پس از پنج سالگی اش سایه انداخته و همواره با او مانده و هنوز روی ذهن اش سنگینی می کند. آغاز سخن اش، و ادامه و همه سخن اش از ترس و وحشتی بود که در سن پنج سالگی چنان او را در چنگال گرفته و تن و روح او را لرزانده بود که هنوز رهایش نمی کرد ..

ادامه مطلب


Thursday, August 25, 2011

شیرین: محکوم به اعدام بدون «جرم سیاسی»

????? ??? ??? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ? ?????? ???? ?? ?? ????? ???? ???? ???. ?? ???? ?? ????? ????? ?? ????? ??? ???? ? ???? ???? ?????? ?? ???? ??? ????? ???. ??? ?? ???? ???? ????? ???? ??? ????? ????? ???? ???. ??? ??? ????? ????? ??? ????? ???? ???. ??? ??? ??? ?? ?? ????? ????? ??? ????? ????? ????? ??? ?? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ???? ??????? ???? ? ?? ?? ?? ??? ?????!

ادامه مطلب


Monday, August 08, 2011

عملکرد رژیم در کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خل

????? ?? ????? ?????? ????? ?? ????? (??? ??)

????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ? ??????? ?????? ???. ?? ???? ????? ????????? ???? ???? ? ????? ?????? ???? ??????? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ?? ????????? ??????? (2) ?? ??? ?? ?? ???????????? ??? ?????? ????? ???? ??? ?????? ??????? ???? ????? ???. ???????? ??? ????? ?? ??? ???? ??? ?????? ?????? ???????? ????? ????.

ادامه مطلب


Tuesday, August 02, 2011

بچه های بسیجی

????? ?? ????? ?????? ????? ?? ????? (??? ??)

"??? ??? ?????" ? "??? ??? ?????? ???????" ??????? ? ???????? ?????? ????? ?? ???? ???? ????? ????? ?? ????? ?? ????. ????? ????? ?????? ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ?????? ?????? ?? ????? ?? ????????? ???? ? ?? ???? ??? ?????? ?? ???? ???????. ???????? ????? ????? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ?????? ????? ????? ???? ? ?????? ??? ??? ?????? ???? ????? ?? ?? ????? "?????" ???? ?? ???? ...

ادامه مطلب


Thursday, July 28, 2011

«اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون»

????? ???? ?? ?????? "?????? ??????? ?? ????????? ?????? ?? ??????? ???? ? ????? ???? ? ???????? ??????? ?????? ?? ??????"

???? ? ?????? ????????? ??? ???? ????? ??? ???? ?? ?????? ???. ??? ????? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ?????? ? ????? ??? ???? ?? ??????? ????? ??????? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ?????? ????? ????. ...

ادامه مطلب


Tuesday, June 21, 2011

مادرانی که قرار است به دار کشیده شوند

????? ????! ???? ????? ????? ?? ???? ?????? ?? ?????

???? ??????? ?? ????? ?? ??? ??? ?????? ???? ???? ? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ???? ???? ????? ??????? ?? ???? ??? ????? ???? ???. ? ????? ???? ???? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??????? ??????? ???? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ???? ...

ادامه مطلب


Saturday, March 05, 2011

نقش «فحش های ناموسی» در سرکوب زنان و مردان

?????? ?? ???? ?? ???? ?? ???

?????? ??????? ?? ??? ??? ?????? ???? ?? ???? ? ????? ? ???? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ???? ????? ?????? ? ??????? ????????? ???? ????????? ???? ??????? ???? ?? ????. ??? ?? ?? ?????? ??? ????? ????? ?? ?? ????? ????? ...

ادامه مطلب


Thursday, January 20, 2011

چه کسی جان مرد قاچاقچی را نجات خواهد داد؟

???? ?????? ???? ??? ? ??? ?? ?????

?? ?? ?? ?????? ?? ????? ?? ????? ???? ??? ???? ????? ?? ???? ???? ???? ?????? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ????????? ??? ? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ?? ????? ? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ??? ...

ادامه مطلب


Friday, January 14, 2011

برای نجات جان فاطمه بکوشیم

???? ?? ???: ???? ???? ???? ?????? ????

???????? ????? ??? ????? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ?????? ????? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ? ?????? ???????????? ??? ?????? ???? ??? ? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ?????. ????? ?? ??? ?????? ??? ????? ??? ?????? ???? ???? ? ????? ? ????????? ???? ???? ??? ? ?? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ?????? ???? ?? ????? ????? ...

ادامه مطلب


Thursday, December 09, 2010

زندانی وجدان: از مخالف سیاسی تا همجنسگرا

????? ?? ?? ??????? ??????? ???? ????????? ??? ??? ?????

?? ??????? ??????? ???? ????????? ??? ?? ?? ??? ???? ?????? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ????????? ? ???? ??????? ??? ??? ????? ??? ???? ???. ?? ?????? ????? ???? ??? ?? ????? ???? ????? ????? ????? ? ?????? ???? ??????? ??? ...

ادامه مطلب


Wednesday, October 13, 2010

نقدی گذرا بر فمینیسم در ایران

??????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ???. ???? ?????? ? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ? ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ?? ?????? ? ????????? ?? ????? ? ????? ????? ?? ????? ? ????? ? ?????? ?? ?????? ????? ?????. ??????? ??????? ?? ?????? ???? ????? ????? ? ????? ???? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ????? ???? ?????? ???? ? ????? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ?? ????? ?? ??? ?????. ???? ?????? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ?? ? ??? ? ???????? ???? ????? ?? ????? ?? ??????? ?? ?? ????? ? ????? ?? ?????? ? ???? ?????? ???????? ?? ??? ????? ??? ??? ?? ?? ????? ??? ????? ???.

ادامه مطلب


Monday, September 27, 2010

غیرت در لباس قانون: قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی

?? ????? ?????? ?????? ???? “?????” ?? ????? ???? ???? ????? ?? ??? ????? ??? ? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ????? ?????? ?????. ??? ???? ??????? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ???? ? ??? ?? ??? ?????? ??? ????? ????? ???? ?? ??? ???? ????.  ????? ?????? ?? ???? ???? ????? ???? ??? ????? ??? ????? ? ??? ????? ?? ???? ????? ???. 

ادامه مطلب


Tuesday, September 14, 2010

جنبش زنان ایران در جستجوی هویت: اسلامی یا سکولار

????? ?? ????? ???? ? ??? ?????????? ?????? ?? ???? ?? ?? ?????? ????? ??? ?? ????? ??? ??????? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ????. ???? ????? ?? ?????? ???? ?? ???? ?????? ?? ????? ?? ????? ???? ??? ????? ??????? ? ??????? ? ?????? ? ??? ????? ???? ??? ? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?????? ????? ????? ?? ????.

??? ???? ???? ?? ?? ??? ? ??? ????? ???????? ???? ? ???? ????? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ????? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ????? ????? ???? ? ?? ?????? ?? ??? ?????????? ?????? ?? ??????

ادامه مطلب


Saturday, August 28, 2010

لایحه حمایت از خیانت

???? ?????? ???? ?? ???????? ????

?????? ?????? ????? ????? ?????? ?? ?? ????? ??? ???? ????? ???? ? ?????? ?? ??? ?????? ?? ???? ??????? ????? ??????? ?? ?? ??????? ??? ????? ???????? ? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ????? ????? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ??????!? ??????? ?? ????????? ?? ?? ????? ????? ????? ??? ? ????????? ??? ?? ?? ?? ??????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ???? ????? ??? ? ??? ?? ?? ??????? ??????? ? ????? ????? ??? ? ??? ????? ?? ???? ???????!?

ادامه مطلب


Monday, August 23, 2010

لایحه «حمایت از خانواده»

?? ????? ?? ????? ?? ??????? ??

???? ??????? ?? ?? ?? ?? ?????? ?????? ?? ????? ???? ?? ??? ??????? ??????? ????? ???? ?????? ? "??????" ?? ????? ???? ?? ????? ????? ??? ????? ?? ??? ??????? ??? ????? ???? ????? ?? ??? ??????? ???? ???? ??? ????? ????? ???? ?? ??????? ? ??? ?? ?? ??? ?????? ?? ??????? ?? ?? ?? ????? ???. ??? ????? ?????? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ????? ?? ??? "???????" ?????? ?? ???? ...

ادامه مطلب

Page 1 of 11 pages  1 2 3 >  Last »
برای خواندن مطالب هر کتاب روی جلد آن کلیک کنید. برای خواندن کتاب روی جلد آن کلیک کنید. برای خواندن کتاب روی جلد آن کلیک کنید.